FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / Tarla Bitkileri Anabilim Dalı / Doktora / 2015 Müfredatı

Ders Kodu

Ders Adı

Ders İngilizce Adı

Sınıf

Dönem

Kredi

AKTS

Z/S

102311216

Tahıllarda Verimlilik Fizyolojisi

Physiology of Cereal Productivity

1

GÜZ

3

7

S

102311217

Serin İklim Tahıllarında Tohumculuk

Seed in Cool Season Cereals

1

GÜZ

3

7

S

102311218

Bitki Mukavemet Islahı

Plant  Breeding for Resistance

1

GÜZ

3

7

S

102311219

Yemeklik Tane Baklagillerde Verim Unsurları

Yield Components in Pulse Crops

1

GÜZ

3

7

S

102311220

Yemeklik Tane Baklagil Tohumculuğu ve Depolama Teknikleri

Seed in Pulse Crops  and Storage Techniques

1

GÜZ

3

7

S

102311221

Alternatif Yemeklik Baklagil Türleri  ve Tarımı

Alternative Pulse Crops Spiecies  and Cultivations

1

GÜZ

3

7

S

102411201

Tarla Araştırma ve Deneme Teknikleri

Field Research and Experimental Techniques

1

GÜZ

3

7

Z

102411202

Bitki Genetik Kaynakları-I

Plant Genetic Resources I

1

GÜZ

3

7

S

102411203

Kültür Bitkilerinin Evrimi

Crop Evolution

1

GÜZ

3

8

S

102411204

Buğdaygil Yem Bitkileri Ayırım Anahtarları

Identification Keys of Forage Grasses

1

GÜZ

3

7

S

102411205

Serin İklim Tahılları Özel Yetiştirme ve Islahı

Specific Production and Breeding of Cool Season Cereals

1

GÜZ

3

8

S

102411206

Ekolojik Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği

Ecological Field Crops Production

1

GÜZ

3

8

S

102411207

Bitki Su İlişkileri

Plant Water Relationships

1

GÜZ

3

7

S

102411208

Tohum Fizyolojisi ve Çimlenme

Seed Phsiology and Germination

1

GÜZ

3

7

S

102411209

Tarla Bitkilerinde Biyolojik Azot Fiksasyonu

Biological nitrogen fixation in field crops

1

GÜZ

3

7

S

102411210

Nişasta ve Şeker Bitkileri Özel Yetiştirme Teknikleri

Special Production Techniques in Starch and Sugar Plants

1

GÜZ

3

8

S

102411211

Tıbbi Bitkiler Yetiştirme ve Islahı

 

1

GÜZ

3

7

S

102411212

Sanayi Yağları Üretimine Yönelik Bitkiler

Industrial Oil Production Plants

1

GÜZ

3

7

S

102411213

İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretime Etkileri

Climatic Changes and Effects on Agricultural Production

1

GÜZ

3

8

S

102411214

Otlatma Sistemleri

Grazing Systems

1

GÜZ

3

8

S

102411215

Mera Islahının Teknik Esasları

Technical Essentials in Pasture Improvement

1

GÜZ

3

7

S

102411216

Kaba Yem Değerlendirme Teknikleri

Forage Assessment Techniques

1

GÜZ

3

8

S

102411217

Çayır Mera Ekolojisi

Range and Pasture Ecology

1

GÜZ

3

8

S

102412701

Seminer

Seminar

1

GÜZ

0

0

Z

102312219

Yemeklik Tane Baklagillerde Biyolojik Azot Fiksasyonu

Biological Nitrogen Fixation in Pulse Crops

1

BAHAR

3

8

S

102312220

Yemeklik Tane Baklagillerde  Kalite Kriterleri

Quality Factors in Pulse Crops

1

BAHAR

3

8

S

102312221

Tarla Bitkilerinde Allelopatinin Kullanımı

The Use of Allelopathy in Field Crops

1

BAHAR

3

8

S

102312222

Tarla Tarımında Marjinal Alanların Kullanılması

The Use of  Marginal Lands in Field Crops Cultivation

1

BAHAR

3

8

S

102412201

Bilimsel Yazım Kuralları

Principles of Scientific Writing

1

BAHAR

3

8

S

102412202

Bitki Genetik Kaynakları II

Plant Genetic Resources II

1

BAHAR

3

7

S

102412203

Baklagil Yem Bitkileri Ayırım Anahtarları

Identification Keys of Forage Legumes

1

BAHAR

3

7

S

102412204

Bitki Islahında Kullanılan Stabilite Yöntemleri

Stability Methods Used in Plant Breeding

1

BAHAR

3

7

S

102412205

Endüstri Bitkileri Tohumculuğu ve Teknolojisi

Seed Production and Technology of Industrial Plants

1

BAHAR

3

7

S

102412206

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon

Variety Registration and Certification

1

BAHAR

3

7

S

102412207

Tarla Bitkilerinde Melezleme Tekniği

Hybridization Techniques in Field Crops

1

BAHAR

3

7

S

102412208

Bitki Stres Fizyolojisi

Plant Stress Physiology

1

BAHAR

3

7

S

102412209

Yemeklik Tane Baklagiller Özel Yetiştirme ve Islahı

Specific Production and Breeding of Pulse Legumes

1

BAHAR

3

8

S

102412210

Serin İklim Tahıllarında Çeşit Kavramı ve Ayrımı

Variety Identification in Cool Season Cereals

1

BAHAR

3

7

S

102412211

Endüstri Bitkileri Genetiği ve Sitogenetiği

Genetic and Cytogenetic of Industrial Plants

1

BAHAR

3

8

S

102412212

Mera Bitkileri Fizyolojisi

Physiology of Range Plants

1

BAHAR

3

8

S

102412213

Yapay Mera Kurma Teknikleri

Artificial Pasture Establisment Techniques

1

BAHAR

3

7

S

102412214

Yağ Bitkileri Özel Yetiştiriciliği ve Islahı

Special Production and Breeding of Oil Crops

1

BAHAR

3

8

S

102412215

Yeşil Alan Tesisinin Teknik Esasları

Technical Prenciples of Lawn Establishment

1

BAHAR

3

7

S

102411701

Doktora Tezi

Ph.D. Thesis

2

GÜZ

0

60

Z

102412216

Yem Bitkileri Özel Yetiştiriciliği ve Islahı

Special Growing Techniques and Breeding of Forage Crops

2

GÜZ

3

7

S

102412301

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

Specialized Training

2

GÜZ

0

0

Z