FİZİK ANABİLİM DALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

287052

BEKİR YURDUGÜZEL

2011

Co-katkılı ZnO ince filmlerinin elektriksel ve yapısal özellikleri
Electrical and structural properties of Co-doped ZnO thin films

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH YILDIZ

2

294857

BAYRAM KAYHAN

2011

Ni-katkılı ZnO nanokristal filmlerin elektriksel iletim özelliklerinin belirlenmesi
Determination of electrical conduction properties of Ni doped ZnO nanocrystalline films

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH YILDIZ

3

321477

DİLEK ÜNAL

2012

Silisyum tabanlı nanokristallerin yapısal ve optiksel incelenmesi
Structural and optical investigation of silicon-based nanocrystals

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. HÜLYA ÖZTÜRK

4

321471

ASIM KARAKOÇ

2012

ScX3(X=Ir, Pd, Pt ve Rh) bileşiklerinin yapısal, elektronik ve fonon özelliklerinin yoğunluk fonksiyonel teorisi ile incelenmesi
The investigation of structural, electronic and phonon properties of ScX3(X=Ir, Pd, Pt and Rh) compounds within the density functional theory

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. NİHAT ARIKAN

5

321472

MUAMMER ERSEN

2012

Ti3Al ve Y3Al bileşiklerinin elektronik yapısının ve titreşim özelliklerinin yoğunluk fonksiyonel teorisi ile incelenmesi
The investigation of structural, vibrational properties of and phonon properties of Ti3Al and Y3Al compounds within the density functional theory

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. NİHAT ARIKAN

6

309168

BİLAL ESKİOĞLU

2012

4-metil 2-fenil imidazol molekülünün geometrik yapısı ve titreşim frekaslarının deneysel ve teorik incelenmesi
Theoretical investigations on the molecular geometric structure and vibrational spectral analysis of 4-methyl 2-phenylimidazole

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. M.TAHİR GÜLLÜOĞLU

7

309170

GÜLSÜM AD

2012

InN' nin basınç altındaki yapısal faz geçişleri
Structural phase transformatıon of InN under hıgh pressure

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. SITKI EKER

8

324820

TUĞBA ŞAHİNER

2013

Radyoterapide kullanılan lineer hızlandırıcı tedavi cihazının kafa yapısında bulunan monitör iyon odasının yapılması gereken yıllık kalite kontrol testlerinin uygunluğunun tespiti
Finding conformity of determination for annual qualty control of monitor ionization chamber which is in the head structure of linear accelerator treatment device which is used for radiotherapy

Yüksek Lisans

PROF. DR. MUSTAFA KURT

9

324811

SİNEM ZAHİDE KORKUT

2013

4-(2-Piridilazo) rezorsinol monosodyum molekülünün ve komplekslerinin titreşimsel spektrumu
Vibrational spectra of 4-(2-Pyridylazo) resorcinol monosodium molecule and its complexes

Yüksek Lisans

PROF. DR. MUSTAFA KURT

10

337056

MİKAİL DOĞUŞ KARAKAŞ

2013

Titanyum, mangan ve krom katkılı bor atom topaklarının elektronik ve yapısal özelliklerinin yoğunluk fonksiyon teorisi (DFT) ile incelenmesi
Investigations of electronics and structural properties of titanium, manganese and chromium doped boron atom clusters by density functional theory (DFT)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YUSUF ERDOĞDU

11

337051

MEHTAP KAPLANTEPE

2013

Dört boyutlu Ising modelinde düzen parametresi ihtimaliyet dağılımı için sonlu örgü ölçekleme bağıntılarının Creutz Cellular Automoton ile incelenmesi
Study of the finite-size scaling relation for the order-parameter probability distribution of the four-dimensional Ising model with Creutz Cellular Automaton

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. GANİMET MÜLAZIMOĞLU KIZILIRMAK

12

337057

DUDUNUR GÜLDİBİ

2013

Vanadyum katkılı alüminyum atom topaklarının elektronik ve yapısal özelliklerinin teorik yöntemler kullanılarak incelenmesi
Investigations of electronic and structural properties of vanadium doped aluminium atomic clusters by using theoretical methods

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. MEHMET TAHİR GÜLLÜOĞLU

13

346163

ÖKKEŞ GÖZDAŞ

2013

Acacetin molekülünün geometrik yapısı ve titreşim frekanslarının deneysel ve teorik incelenmesi

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TEVFİK RACİ SERTBAKAN

14

346164

ONUR DİRLİK

2013

3-bromofenil boronik asit molekülünün moleküler yapı parametreleri ve titreşim frekanslarına çözücü etkisinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi
The moleculer structure parameters of 3-bromophenylboronic acid molecule and experimental and theoretical study of solvent effect on the vibrational frequencies

Yüksek Lisans

PROF. DR. MUSTAFA KURT

15

367716

ALTAN CANSU

2014

Sezyum klorür (cscl) yapıdaki ırx (x=al, sc ve ga) bileşiklerinin yapısal, elektronik ve fonon özelliklerinin yoğunluk fonksiyonel teorisi ile incelenmesi
The ınvestıgatıon of structural, electronıc and phonon propetıes of ırx (x=sc, al ve ga) compounds ın cscl (b2) phase usıng the densıty functıonal theory

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. NİHAT ARIKAN

16

357173

AYŞEGÜL AZİLİ

2014

BaTiO3' in yüksek basınç altındaki yapısal faz geçişleri
Structural phase transformation of BaTiO3 at high pressure

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. SITKI EKER

17

357172

CEMİLE KÜRKÇÜ

2014

MgF2'de yüksek basınç etkisiyle yapısal faz dönüşümleri ve dönüşüm mekanizmasının incelenmesi
Structural phase transformations under high pressure and investigation of transformation mechanism in MgF2

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. HÜLYA ÖZTÜRK

18

367714

KEMAL TURGUT

2014

L21 yapısındaki heusler tipi Ni2XGa (X=Co, Cu, Ni, Sc, Ti, V ve Zn) alaşımlarının yapısal, elektronik, elastik ve fonon özelliklerinin yoğunluk fonsiyonel teorisi ile incelenmesi
The investigation of l21 in the structure, heusler type Ni2XGa (X=Co, Cu, Ni, Sc, Ti, V ve Zn) alloys, in terms of their structural, electronic, elastic and phonon properties using density functional theory

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDURAN

19

374147

DEMET KAHRAMAN

2014

4,4´metilendianilin molekülünün geometrik yapısı ve titreşim frekanslarının teorik ve deneysel olarak incelenmesi
Theoreti̇cal investi̇gati̇ons on the molecular geometri̇c structure and vi̇brati̇onal spectral analysi̇s of 4,4´ methylenedi̇ani̇li̇ne

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TEVFİK RACİ SERTBAKAN

20

380460

SONGÜL ÇİFÇİ

2014

1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate molekülünün elektronik yapısı ve çözücü etkisi
Electronic structure and solvent effect of 1H-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate molecule

Yüksek Lisans

PROF. DR. MUSTAFA KURT

21

374141

KENAN DEMİRCİ

2014

Yüksek sıcaklık üstüniletkenlerinde mikrodalga yüzey direnci ve manyetik kaldırma kuvetinin hesaplanması için yeni bir yöntem
A novel method for calculating of microwave surface resistance and magnetic levitation force of high temperature superconductors

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ŞÜKRÜ YILDIZ

22

380462

SÜMEYRA AKYÜZ

2015

Yoğunluk fonksiyon teorisi yardımı ile 5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]furfural molekülünün FT-IR, FT-raman, UV ve NMR hesaplamalarının deneysel ve teorik çalışmaları
Experimental and theoretic study on FT-IR, FT-raman, UV and NMR spectra by using density functional method simulations of 5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]furfural

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MEHMET TAHİR GÜLLÜOĞLU

23

423780

HİLAL SAKARYA

2015

Yoğunluk fonksiyon teorisi yardımı ile 2,2'-ethylenedianiline molekülünün FT-IR, FT-Raman ve NMR hesaplamalarının deneysel ve teorik çalışmaları
Experimental and theoretic study on FT-IR, FT-Raman and NMR spectra by using density functional method simulations of 2,2'-ethylenedianiline

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MEHMET TAHİR GÜLLÜOĞLU

24

423785

FATMANUR ÖZÇELİK

2016

5-bromo-2-metilbenzoksazol ve 2,6-dibromonaftalin moleküllerinin spektroskopik yöntemlerle incelenmesi
Investigation of 5-bromo-2-methylbenzoxazole and 2,6-dibromonaphthalene molecular spectroscopic methods

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TEVFİK RACİ SERTBAKAN

25

430230

FATİH YALÇIN

2016

Dört boyutlu ısing modelin l=24,26,28 örgülerinde Creutz cellular automaton ile simülasyonu
Simulation of four-dimensional ising model l=24,26,28 lattices usi
̇ng Creutz cellular automaton

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. GANİMET MÜLAZIMOĞLU KIZILIRMAK

26

430228

MUSTAFA DEVELİOĞLU

2016

Arsenik katkılı galyum atom topaklarının yapısal ve spektroskopik özelliklerinin yoğunluk fonksiyon teorisi ile incelenmesi
Investigation of structural and spectroscopic properties of arsenic doped gallium atom clusters by density functional theory

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. YUSUF ERDOĞDU

27

444737

ZÜBEYDE TUĞÇE BAHÇECİ

2016

GAnS (n < 7) nanotopaklarının yapısal ve spektroskopik özelliklerinin yoğunluk fonksiyon teorisi kullanılarak incelenmesi
Investigation of structural and spectroscopic properties of GAnS (n < 7) nanoclusters by using density functional theory

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YUSUF ERDOĞDU

28

423790

RAŞİT UMUCU

2016

Fe-Ti-Si üçlü heusler alaşımların yapısal, elektronik, manyetik ve mekanik özelliklerinin yoğunluk fonksiyonel teorisiyle incelenmesi
Investigation of structural, electronical, magnetical and mechanical properties of Fe-Ti-Si ternary of heusler alloys using density functional theory

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDURAN

29

430224

AHMET GÜVENİR

2016

5-metilfurfural molekülünün titreşim spektrumunun teorik ve deneysel olarak incelenmesi
Investigation of vibrational spectra of 5-methylfurfural molecules by experimental and theoretical

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. YUSUF ERDOĞDU

30

456414

MURAT ÜNSAL

2017

HfX (X=Rh, Ru, Tc) bileşiklerinin yapısal, elektronik, elastik ve titreşim özelliklerinin Ab-Initio yöntemi ile incelenmesi
Investigation of structural, electronic, elastic and vibrational properties of HfX (X=Rh, Ru, Tc) compounds by ab-initio method

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. NİHAT ARIKAN

31

463839

YUSUF HAFIZOĞLU

2017

Lİ3N'nin yüksek basınç altındaki yapı (faz) değişikliklerinin ab initio yöntemle incelenmesi
Ab initio investigation of structural (phase) changes in Lİ3N under high pressure

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. SITKI EKER

32

474150

GÖZDE GÜL ARSLAN

2017

Kurşun kalkojenlerde yüksek basınç etkisiyle yapısal faz dönüşümleri
Pressure induced structural phase transformations in lead chalcogenides

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

33

474160

PINAR KAYA

2017

Kübik spinel yapıdaki ZnM2O4 (M = Co, Rh, Ir) bileşiklerin yapısal, elektronik, elastik ve titreşim özelliklerin ab-inito yöntemiyle ile incelenmesi
Investigation of the structural, electronic, elastic andvibrational properties of investigation of the structural, electronic, elastic and vibrational properties of ZnM2O4 (M =Co, Rh, Ir) cubic spinel structure by ab-initio method cubic spinelstructure by ab-initio method

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering ; Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

34

492691

EBRU KARATAŞ

2018

Geçiş metali karbürlerinin yüksek basınç etkisiyle yapısal faz dönüşümleri
Pressure induced structural phase transformations of transition metal carbides

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

35

492693

SÜLEYMAN DEMİR

2018

Rh2XAl (X=Fe Ve Y) alaşımlarının örgü dinamik özelliklerinin teorik incelemesi
Theoretical investigation of lattice dynamic properties of Rh2XAl (X=Fe Ve Y) alloys

Yüksek Lisans

Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 10:58:52
Guncelleme Tarihi: 2018-06-13 07:59:18