İLKÖĞRETİM  ANABİLİM DALI (Tezleri Görmek için Tez No’ya Tıklayınız)

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

294859

MEHMET DEMİRBAĞ

2011

Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının kullanıldığı fen sınıflarında modsal betimleme eğitiminin öğrencilerin fen başarıları ve yazma becerilerine etkisi
The effect of multi modal instruction on student?s science achievement and writing skills in an argument based inquiry classroom

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MURAT GÜNEL

2

301657

MEHMET FİDAN

2012

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji özel alan yeterlikleri hakkındaki özyeterlik algıları
Science and technology teachers' and candidate teachers' perceptions concerning their competecies in their subject speacialist area

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. YASEMİN GÖDEK ALTUK

3

301658

FERAY ATAK

2012

6 ve 7. sınıf öğrencilerinin belli başlı çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının incelenmesi
Investigation of 6th and 7th students' awareness of some environmental problems

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. ÖZLEM AFACAN

4

309165

AHMET URTEKİN

2012

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket ünitesinde kullandıkları bilimsel süreç becerilerinin bazı değişkenlerle incelenmesi
An analysis of the scientific process skills of Primary School 7th grade students use in force and movement unit accorging to some variables

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT

5

321476

İLBAN ORKUN KARAMÜFTÜOĞLU

2012

Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu öğrencilerine verilen fen eğitiminin tutum öz yeterlik ve motivasyon üzerine etkisi
The effect of science education to the students at the social services and child protection agency (SSCPA) on their attitudes towards science, self-efficacy and motivation

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT

6

316513

ASLIHAN ORHAN

2012

Alternatif ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi
The effects of using alternative assessment activities on students? achievements in the unit of electricity in our lives in the 6th grade science and technology course

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ADEM TAŞDEMİR

7

324818

ÖZNUR ERBEY

2013

İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin öğrenme stili ile fen ve teknoloji dersi başarısı arasındaki ilişki
7th grade students' learning styles primary school teaching success with the relationship between science and technology

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. ABDULAH AYDIN

8

343569

VOLKAN AŞCI

2014

Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının pedogojik gelişimine etkisi
The effects of argumentation based science learning on the pedagogical development of science teacher candidates

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT

9

287046

ARZU SÖNMEZ

2011

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının GDO'lu besinler hakkındaki bilgiler, risk algıları, tutumları ve böyle bir konunun öğretimine yönelik öz yeterlilikleri
Science and technology student teachers' knowledges, risk perceptions, attitudes about GMO foods and self-efficacy about teaching GMO foods

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. AHMET KILINÇ

10

301656

FATMA NUR ÖZTÜRK

2012

7. sınıf fen ve teknoloji müfredat modülasyonu: Öğretmenden gelen özgün anlamlar (Analojiler)
The modulation of the 7th grade science and technology curriculum: The unique meanings (Analogies) from teachers

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ABDULLAH AYDIN

11

309164

ERKAN AKYÜREK

2012

Beyin temelli öğrenme yaklaşımının İlköğretim Fen veTeknoloji Dersi 8.sınıf öğrencilerinin akademik başarı, derse yönelik tutum, motivasyon ve hatırlama düzeylerine etkisi
The effect of brain-based learning approach on academic achievement, attitude towards course, motivation and retention of knowledge in 8th Grade Students? Science Classes

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ÖZLEM AFACAN

12

316512

BÜŞRA İŞERİ

2012

Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının nükleer enerjinin riskleri ve faydaları hakkındaki düşüncelerine farklı bilgi kaynaklarının etkileri
Student science teachers? ideas of about risks and benefits of nuclear energy effects the different sources of knowledge

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. AHMET KILINÇ

13

380456

FATMA TURAN

2015

Ortaokul 8.sınıf fen ve teknoloji öğretim programı çerçevesinde ders kitabının bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması ve bilimsel süreç becerilerinin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşleri
Secondary school science and technology 8th grade science process skills curriculum for comparison and its application in the course book for teachers 'perceptions

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ABDULLAH AYDIN

14

321473

DAVUT SOYSAL

2012

İlköğretim ve lise öğrencilerinin biyoçeşitliliğin azalması ile ilgili görüşleri
Primary and secondary school students opinions towards biodiversity loss

Yüksek Lisans

 DOÇ. AHMET KILINÇ

15

357176

ZÜBEYİR EMLİ

2014

Yedinci sınıf öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki zihinsel modelleri
The mental models of secondary school 7th class students about global warming

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ÖZLEM AFACAN

16

374148

ÇAĞRI GÜVEN

2014

6, 7, 8. sınıflar fen ve teknoloji dersi öğretim programı'ndaki soruların yenilenmiş bloom taksonomisi'ne göre incelenmesi
The analysing of 6th, 7th and 8th grades science and technology lesson curriculum questions according to revised bloom's taxonomy

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ABDULLAH AYDIN

17

283722

VOLKAN HASAN KAYA

2011

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin profesyonel gelişimlerini etkileyen etkenlere yönelik görüşler
The views concerning the factors which effect science and technology teachers? professional development

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. YASEMİN GÖDEK ALTUK

18

430229

LÜTFİYE NİSA BİLGİN

2016

Bilim kurgunun fen bilimleri dersinin öğrenme hedeflerine yönelik fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri
Opinions of the science teachers on the contribution of science fiction to the learning targets of science classes

Yüksek Lisa

 DOÇ. DR. ABDULLAH AYDIN

19

423793

FATIMA GÜL YERLİ

2016

Fen bilimleri öğretmenlerinin madde ve ısı konusundaki pedagojik alan bilgilerinin araştırılması
Examining science teacher's pedagogical content knowledge on the subject of mater and heat

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TEZCAN KARTAL

20

423783

ZEYNEP ŞENTÜRK

2016

Öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
The analysis of burnout level of pre-service

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT

21

456420

TUĞÇE KARAKAŞ

2016

Okul öncesi öğretmen adaylarının bilimsel yaratıcılıkları
Scientific creativity of preschool teacher candidates

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ÖZLEM AFACAN

22

456421

İPEK GÜREL

2017

Kuantum öğrenme modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik ve iletişim becerilerine etkisi
The effect of quantum learning model on pre-service science teachers' self-efficacy and communication skills

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ÖZLEM AFACAN

23

463840

BURAK ÇİFTÇİ

2017

Türkiye ve Etiyopya ortaöğretim fen müfredatlarının kazanımlar yönünden karşılaştırılması
Comparison of Turkish and Ethiopian secondary education science curriculum in terms of acquisitions

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ABDULLAH AYDIN

24

505982

FATMA AYÇA YILDIZ

2018

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerinin ve çevre eğitim puanlarının incelenmesi
Pre-school teacher candidates investigation of ecological footwear and environmental education points for environmental education

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AYŞE GÜL SELİMHOCAOĞLU

25

492685

ALPER ŞAHİN

2018

Fen bilgisi öğretmen adaylarının tamamlayıcı ölçme araçları farkındalıkları ile girişimcilik ve yenilikçilik düzeylerinin belirlenmesi
Determination of the levels entrepreneurship and innovativeness with the complementary measurement tools awareness of teacher candidates science

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. DİLBER POLAT

26

507120

DEMET ŞENER ÇANLI

2018

Bilimin doğası etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin görüşlerine etkisi (Kırşehir ili örneği)
Effect of the nature of science activities on 7th grade students' views of science (Kirsehir sample)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ÖZLEM AFACAN

 

 

Olusturulma Tarihi:2016-03-21 10:58:12
Guncelleme Tarihi: 2018-11-12 08:33:58