KİMYA ANABİLİM DALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

316514

ERDAL ASLANHAN

2012

Çevresel kirliliklerin takibinde kullanılacak yeni biyomonitör bitkiler
New plants for biyomonitoring of environmental pollutions

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HARUN ÇİFTÇİ

2

316515

EMİNE MEMİŞ

2012

Yeni kiral norbornadien bis(Oksazolin) bileşiklerinin sentezi
Synthsis of new chiral norbornadiene bis(Oxazoline) compounds

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. BETÜL KARATAŞ

3

367713

ALİ İKBAL BAŞBUĞU

2014

Yeni heterosiklik bileşik furo-izokinolin-1,3-dion türevlerinin sentezi
Synthesis of new heterocyclic compound furo-isoquinoline-1,3-dione derivatives

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. GANİ KOZA

4

374143

ÖZGE YILMAZ

2014

Paladyum (Pd) probu olarak kemilüminesan reaktiflerin tasarım, sentez ve karakterizasyonu
The design, synthesis and characterization of chemiluminescent reagents as palladium (Pd) probe

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BETÜL KARATAŞ

5

374144

RABİA DELİKUŞ

2014

Kiral norbornadien bisoksazolin ligandlarının asimetrik nitroaldol (Henry) reaksiyonundaki
Applications of chiral norbornadiene bisoxazoline ligands in the asymmetric nitroaldol (Henry) reaction

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BETÜL KARATAŞ

6

398834

GÜLŞAH TEKE

2015

Elektrotermal atomik absorpsiyon spektroskopisi yöntemiyle kalay analizinde uygun analiz koşullarının belirlenmesi
Terms of determination of proper analysis analysis method tin with electrothermal atomic absorption spectroscopy

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. SEVİ ÖZ

7

398842

MELEK BAYDAR

2015

pH'a duyarlıi enerji̇ transfer kasetleri̇ i̇çi̇n modül tasarım ve sentezi̇
Desıgn and synthesıs of pH sensetıve energy transfer casettes

Yüksek Lisans

PROF. DR. NADİR DEMİREL

8

380461

MURAT SEYFİ

2014

Çevresel ortamlardaki eser kromun zenginleştirme şartlarının belirlenmesi
Determination of preconcentration parameters of chrome at trace in environmental matrixes

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HARUN ÇİFTÇİ

9

398835

DİDEM UÇAN

2015

Poli[(metoksietoksi)etoksi-ko-3-formilfenoksi]fosfazen'in sentezi ve biyosensör uygulamalarında kullanımı
Synthesis and biosensor application of poly[(methoxyethoxy)ethoxy-co-3-formylphenoxy] phosphazene

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YUNUS KARATAŞ

10

324817

HATİCE DEMİR

2013

Halkasal asetoksienon ve hidroksienon yapısındaki kiral moleküllerin dehidrogenaz enzimleri ile biyokatalitik dönüşümleri
Bio-catalytic conversions of acetoxyenone and hydroxyenone chiral molecules using dehydrogenase enzymes

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. Ş. BETÜL SOPACI

11

423787

ÖZGE KALENDER

2016

İndiyum'un nano BO/ZrO2 üzerinde ayrılması/zenginleştirilmesi
The separation/enrichment of indium on nano B
O/ZrO2

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. HARUN ÇİFTÇİ

12

423788

EMEL EKİNCİ

2016

Membran filtrasyon tekniği ile kurşunun zenginleştirilmesi ve atomik absorpsiyon spektrometrisi ile tayini
Enrichment of lead by membrane filtration technique and its determination by atomic absorption spectrometry

Yüksek Lisans

PROF. DR. ORHAN ÇAKIRER

13

423791

ESRA EREN

2015

Gliserol karbonat içeren borat ester polimer elektrolit membran sentezi
Glycerol carbonate containing borate ester polymer electrolye syntheses

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YUNUS KARATAŞ

14

423786

ELİF AYDIN

2016

K-birnesit kullanılarak berilyum iyonlarının zenginleştirilmesi
Enrichment of beryllium ions using K-birnessite

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HARUN ÇİFTÇİ

15

423789

RAMAZAN TURSUN

2015

Kırşehir içme ve kullanım sularındaki bazı eser elementlerin önderiştirilmesi/atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini
Enrichment of some trace elements in drinking and potable water in Kirsehir/its determination by atomic absorption spectrometry

Yüksek Lisans

PROF. DR. ORHAN ÇAKIRER

16

430226

KÜBRA KILIÇ

2016

2,3-disübstitüe tiyofen türevlerinin yeni bir yöntemle sentezi
A new method for synthesi̇s of 2,3-disubstituted thiophene deri̇vati̇ves

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. GANİ KOZA

17

423781

MUSTAFA ERDOĞDU

2015

Katı faz özütleme (SPE) tekniği kullanılarak bazı su ve gıda örneklerinde alüminyumun ayrılması/zenginleştirilmesi ve atomik absorpsiyon spektrometrisi ile tayini
Aluminum seperation/enrichment in water and food samples using solid phase extraction technique and its determination by atomic absorption spectrometry

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HARUN ÇİFTÇİ

18

436577

MAHMUT EMİR

2016

Arpada ağ benek leke hastalığına neden olan Drechslera teres F. maculata fungusunun misel proteom profillemesi
Proteome profiling of Drechslera teres f. maculata, the causal agent of net blotch disease of barley

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ASLIHAN GÜNEL

19

456425

BURAK GÜNDÜZ

2017

Metil, metoksietil ve trifloroetil fosfatların lityum-iyon pillerinde elektrolit içerisinde kullanımı
The use of methyl, methoxy ethyl and triflouro ethyl phosphates in lithium-ion battery electrolytes

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YUNUS KARATAŞ

20

456426

SÜMEYYE KÖYBAŞI

2017

Tris((2-okso-1,3-dioksolan-4-il)metil) borat'ın sentezi ve lityum-iyon pillerinde çözücü olarak kullanımı
Tris((2-oxo-1,3-dioxolane-4-yl)methyl) borate synthesis of lithium-ion batteries the use of

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YUNUS KARATAŞ

21

463838

ABDULLAH ÜNSAL

2017

Lityum iyon pil uygulamalarında kullanılmak üzere bazı fosfat türevlerinin sentezi
The synthesis of some phosphate derivatives to be used in lithium ion battery applications

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BETÜL KARATAŞ

22

463835

BUKET ÖZDEMİR

2017

Yeni indanil-sübstitüe bisoksazolin ligandının sentezi ve enantiyoseçici Henry tepkimesindeki uygulamaları
Synthesis of a new indanyl-substituted bisoxazoline ligand and applications in the enantioselective Henry reaction

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. BETÜL KARATAŞ

23

492688

SİNAN KAYA

2017

Yeni bir aktif karbon kullanılarak su örneklerindeki çinkonun zenginleştirilmesi
Enrichment of zinc in water samples using a new activated carbon

Yüksek Lisans

PROF. DR. ORHAN ÇAKIRER

24

474149

MERVE ÇETİNTÜRK

2017

Buğdayda kahverengi pas hastalığında bazal savunmada rol alan aday pampların proteomiks yaklaşımı ile incelenmesi
Examination of candidate pamp’s role playing in basal defense in wheat rown rust disease with proteomic approach

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ASLIHAN GÜNEL

25

           

26

           

27

           
Olusturulma Tarihi:2016-03-21 11:00:08
Guncelleme Tarihi: 2018-06-20 07:14:38